Privacybeleid

PRIVACYBELEID SYNTYCHE BV

Privacybeleid SYNTYCHE BV
Versie 1.1 – 25 mei 2018

Bij SYNTYCHE BV wordt gewerkt met persoonsgegevens zoals dat van klanten, prospects, communityleden, leveranciers, partners en medewerkers.

 

Deze persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld van personen voor het uitvoeren van commerciële activiteiten, (electronisch) vergaderingen, bijeenkomsten, trainingen, webinars en het informeren omtrent Privacy en Security ontwikkelingen. Deze personen moeten erop kunnen vertrouwen dat SYNTYCHE zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat.

 

Ook SYNTYCHE werkt actief mee rondom de GDPR/AVG en de gehele verordening hieromtrent. Door nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, social media, webapplicaties, Internet of Things en ook de globalisering worden andere en strenge eisen aan de bescherming van gegevens en privacy gesteld. SYNTYCHE is zich hiervan bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

 

Het management en medewerkers van SYNTYCHE spelen een cruciale rol bij het waarborgen van privacy. SYNTYCHE geeft middels haar beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, processen, procedures, beleid en gegevensverzamelingen van de organisatie.

 

Dit privacybeleid van SYNTYCHE is in lijn met het algemene beleid van de AVG en relevante lokale, regionale, nationale en Europese wet- en regelgeving.

 

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens 

SYNTYCHE is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

  • Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming

 

Uitgangspunten
SYNTYCHE gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. SYNTYCHE houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

 

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie
Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

 

Grondslag en doelbinding
SYNTYCHE zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

 

Dataminimalisatie
SYNTYCHE verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. SYNTYCHE streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

 

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de commerciële activiteiten goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

 

Integriteit en vertrouwelijkheid
SYNTYCHE gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt SYNTYCHE voor passende
beveiliging van persoonsgegevens.

 

Delen met derden
In het geval van samenwerking met externe partijen zoals leveranciers waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt SYNTYCHE afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet en zijn vastgelegd binnen onze Verwerkersovereenkomsten met haar leveranciers. SYNTYCHE controleert deze afspraken op jaarlijkse basis.

 

Subsidiariteit
Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van betrokken klanten, prospects, community-leden, leveranciers, partners en medewerkers zoveel mogelijk beperkt.

 

Proportionaliteit
De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking te dienen doel.

 

Rechten van betrokkenen
SYNTYCHE honoreert alle rechten van betrokkenen. Dit privacybeleid is in werking getreden na vaststelling door het management van SYNTYCHE.

 

Het beleid wordt geëvalueerd tijdens de jaarlijkse budgetrondes en indien nodig herzien. Aanpassingen van dit beleid worden aangekondigd via de website van SYNTYCHE. De meest actuele versie van het beleid is te vinden op www.syntyche.eu.

 

Vragen rondom dit beleid kunnen worden gesteld via privacy@syntyche.eu

 

Aldus vastgesteld door het management van SYNTYCHE BV:

Naam: David Rakers
Functie: Directeur/Sr. Partner SYNTYCHE BV

Naam: Gerard Collée
Functie: Partner SYNTYCHE BV

Naam: Sylvie Makengo
Functie: Partner SYNTYCHE Belgium

Privacybeleid SYNTYCHE BV
Versie 1.1 – 25 mei 2018